۳۶مین
جلسه
محل برگزاری: meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club
 ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 17:30 الی 18:30
رشته فیزیک و بازار کار
غضنفر میرجلیلی
دانشیار گروه فیزیک، دانشگاه یزد