۳۷مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۵ خرداد ۹۴
آیا پرندگان، زنبورها، ماهی ها و مورچه ها هم مثل ما فیس بوک دارند؟
دکتر مرضیه زارع
پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی