۳۷مین
جلسه
محل برگزاری: meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club
 ۵ خرداد ۱۴۰۰
روز چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
سمت و سوی فیزیک: از گذشته تا آینده
رضا صفاری
دانشیار بخش گرانش و کیهان شناسی، گروه فیزیک دانشگاه گیلان