۳۸مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ مهر ۹۴
مقدمه‌ای بر نانوتکنولوژی
دکتر اسماعیل عبدالحسینی
دانشگاه صنعتی اصفهان