۳۹مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۵ آبان ۱۳۹۴
ریزگردهای جوی و فناوری هواویزها
دکتر امید غفارپسند
دانشگاه اصفهان