۳۹مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ اردیبهشت ۸۳
اهدای جايزه بهترين داستان
علمی - تخيلی ۸۲
رضا منصوری و...