۳۹مین
جلسه
محل برگزاری: http://meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club
 ۵ آبان ۱۴۰۰
ساعت ۱۷:30 تا ۱۹:۰۰
روش علمی، علوم دقیق و تشریحی
محمد بلوریزاده
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان و دانشگاه یزد