۴۰مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ آذر ۹۴
نیروهای القا شده توسط افت و خیزهای محیط
دکتر فردین خیراندیش
دانشگاه اصفهان