۴۰مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ خرداد ۸۳
زمين لرزه های القايی *
پديده گذر زهره **
* نصرالله کماليان
** شاهين جعفرزاده