۴۰مین
جلسه
محل برگزاری: http://meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club
 ۱۰ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰
اختر فیزیک هسته ای
منیژه رهبر
دانشگاه تهران