۴۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ اسفند ۹۴
اصل کمترین کنش
دکتر احمد شیرزاد
دانشگاه صنعتی اصفهان