۴۲مین
جلسه
محل برگزاری: http://meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club
 ۴ اسفند ۱۴۰۰
ساعت 18:۰۰ تا ۱۹:30
ذرات بنیادی، از سبک ترین تا سنگین ترین: سیر تکاملی وچگونگی کشف آنها
عبیده جعفری
دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز دزی (DESY) آلمان