۴۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ اردیبهشت ۹۵
بسط خوشه‌ای نموداری
دکتر آذر تفریحی
دانشگاه صنعتی اصفهان