۴۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ مهر ۸۳
کيهان‌ شناسی شامه‌ای و...
مريم شيرازی و...