۴۳مین
جلسه
محل برگزاری: http://meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club
 ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعت ۱۷:30تا 19:00
ذرات شگفت انگیز نوترینو
یاسمن فرزان
پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانش های بنیادی، تهران