۴۴مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ خرداد ۹۵
ابررسانایی و همبستگی قوی
دکتر پیمان صاحب سرا
دانشگاه صنعتی اصفهان