۴۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ مهر ۹۵
ناکامی مغناطیسی
دکتر فرهاد شهبازی
دانشگاه صنعتی اصفهان