۴۵مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن 5
 ۹ خرداد ۰۲
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شکل دادن فضا-زمان در فیزیک حالت جامد
سید اکبر جعفری
دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف