۴۶مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ آبان ۹۵
قرن فوتونیک
مهندس مجید رضا زاده
پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر صنعت اپتیک اصفهان