۴۷مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ دی ۹۵
آشنایی با شبیه سازی کوانتمی مواد
دکتر سید جواد هاشمی فر
دانشگاه صنعتی اصفهان