۴۸مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱۲ بهمن ۹۵
جستجوی فیزیک جدید توسط شتابدهنده ی بزرگ هدرانی در سرن
دکتر احمد برزو
دانشگاه صنعتی اصفهان