۴۹مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ اسفند ۹۵
معرفی پروژه سزامی و چشمه نور ایران
دکتر محمود تبریزچی
دانشگاه صنعتی اصفهان