۵۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ خرداد ۸۴
مراسم اهدای جايزه
بهترين داستان علمی - تخيلی ۱۳۸۳
و ...