۵۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ مهر ۹۶
عایق های توپولوژیک
دکتر مرتضی سلطانی
دانشگاه اصفهان