۵۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ تیر ۸۴
۱.Medical Imaging
۲.بررسی (عوامل و عواقب) نسبيت خاص اينشتين
۱.محمدرضا علی‌نقی‌زاده
۲.فرزاد قاسمی