۵۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ آبان ۹۶
اپتیک وفوتونیک فرصت ها و چالش ها
مهندس علیرضا عرفان