۵۴مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ آذر ۹۶
ماشین های مولکولی
دکتر محمدرضا اجتهادی
دانشگاه صنعتی شریف