۵۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۵ دی ۹۶
شناسائی گره‌های حیاتی شبکه‌های پیچیده
دکتر میثم اکبرزاده
دانشگاه صنعتی اصفهان