۵۹مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱ اسفند ۸۴
بعد چهارم
علی جعفری

محل باشگاه اين ماه: فرهنگسرای دانشجو