۶۰مین
جلسه
محل برگزاری: اصفهان خیابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امین، شهر علم، سالن اجتماعات
 ۱۴ آبان ۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
مکانیک کوانتومی و کوانتوم مکانیکی
دکتر مهدی عبدی
دانشگاه صنعتی اصفهان