۶۰مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ اردیبهشت ۸۵
نظريه‌های جاذبه
دکتر يوسف اميرارجمند

محل باشگاه اين ماه: فرهنگسرای IT