۶۳مین
جلسه
محل برگزاری: اصفهان خیابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امین، شهر علم، سالن اجتماعات
 ۶ اسفند ۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
رنگ، علل ایجاد رنگ و رنگ سنجی
دکتر حسین ایزدان
دانشگاه صنعتی اصفهان