۶۴مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ مهر ۸۵
زنگ ساعت
آقای احمدی بصیر