۶۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱ آبان ۸۵
رآکتور نسل چهارم*
پارادوکس شیپور گابریل و برداشت‌های فیزیکی آن**
*صدر سلفی
**سینا شکری