۶۶مین
جلسه
محل برگزاری: زاهدان-دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده علوم- سمعی بصری
 ۱۲ اردیبهشت ۰۲
ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
ابزارها و روش های آموزشی مبتنی بر اینترنت در فرایند آموزشی خلاق و اثربخش فیزیک
سوده زارع پور
از دانشگاه سیستان و بلوچستان