۶۸مین
جلسه
محل برگزاری: اصفهان خیابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امین، شهر علم، سالن اجتماعات
 ۳ دی ۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
سامانه‌های پیچیده، نگاهی به مفهوم پیچیدگی از دیدگاه فیزیک
دکتر کیوان آقابابائی سامانی
دانشگاه صنعتی اصفهان