۶۹مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ دی ۸۸
مروری بر سنسورهای فیبر نوری
دکتر حمید لطیفی
دانشگاه شهید بهشتی