۷۰مین
جلسه
محل برگزاری: به صورت برخط از طریق اسکای روم https://www.skyroom.online/ch/iut_farhangi/cern
 ۳ تیر ۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مرز انرژی فیزیک ذرات بنیادی در CERN، LHC
دکترمحسن خاکزاد
پژوهشکده ذرات و شتابگرها، پژوهشگاه دانشهای بنیادی