۷۱مین
جلسه
محل برگزاری: به صورت برخط از طریق اسکای روم https://www.skyroom.online/ch/iut_farhangi/physicsclub
 ۳۱ شهریور ۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
انبرک نوری ابزاری برای دستکاری مولکول‌ها و سلول های زیستی
سید نادر سیدریحانی
دانشگاه صنعتی شریف