۷۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ اسفند ۸۸
ترانزيستور تک الکترونی
دکتر افشین نمیرانیان
دانشگاه علم و صنعت