۷۲مین
جلسه
محل برگزاری: https://www.skyroom.online/ch/iut_farhangi/physicsclub
 ۷ آبان ۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
کاربرد آشکارسازهای تابش هسته ای در فیزیک زیر اتمی، تکنولوژی و پزشکی هسته ای
هادی بهنامیان
دانشگاه گویلف کانادا