۷۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ خرداد ۸۹
سیارات فرا خورشیدی
دکتر سهراب راهوار
دانشگاه صنعتی شریف