۷۴مین
جلسه
محل برگزاری: https://www.skyroom.online/ch/iut_farhangi/physics-day
 ۵ بهمن ۹۹
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدل استاندارد ذرات بنیادی، از نظریه تا آزمایش
حامد بخشیان
دانشگاه صنعتی اصفهان