۷۵مین
جلسه
محل برگزاری: https://www.skyroom.online/ch/iut_farhangi/physicsclub
 ۳ اسفند ۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
رهگیری تک سلول با کمترین تعداد فوتون
سینا جزنی
دانشگاه ایالتی آریزونا