۷۶مین
جلسه
محل برگزاری: https://www.skyroom.online/ch/iut_farhangi/physicsclub
 ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
هندوانه به شرط چاقو! «آیا در مرکز ستاره‌ی نوترونی ماده کوارکی وجود دارد؟»
کاظم بی‌تقصیر
دانشگاه صنعتی شاهرود