۷۷مین
جلسه
محل برگزاری: https://www.skyroom.online/ch/iut_farhangi/physicsclub
 ۳ خرداد ۱۴۰۰
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰
فناوری مغناطیس‌ها در دستگاه‌های شتابدهنده‌های ذرات
فرهاد سعیدی
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)