۷۷مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۵ مهر ۸۹
فيزيک اقتصاد
دکتر غلامرضا جعفری
دانشگاه شهید بهشتی