۷۸مین
جلسه
محل برگزاری: https://meeting.ui.ac.ir/ch/physics
 ۶ مهر ۱۴۰۰
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰
نانوساختارهای پلاسمونی
راضیه طالبی
دانشگاه اصفهان