۷۹مین
جلسه
محل برگزاری: درگاه https://meeting.ui.ac.ir/ch/physics
 ۵ آبان ۱۴۰۰
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
پرسش‌ پاسخ‌ پیرامون نسبیت عام، گرانش و کیهانشناسی
بهروز میرزا و مسلم زارعی
دانشگاه صنعتی اصفهان