۸۱مین
جلسه
محل برگزاری: https://meeting.ui.ac.ir/ch/physics
 ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعت ۱8:۰۰ تا 20:۰۰
پلاسمونیک کوانتومی و کاربرد در فناوری کوانتومی
مالک باقری هارونی
دانشگاه اصفهان